Spieringstraat

 
Voor plattegronden zie evenzo Landpoortstraat Noord of Vissersdijk Zuid

Omstreeks 1600 is de bebouwing hoofdzakelijk langs de hoofdstraten gelegen. De percelen zijn, zoals in die tijd gebruikelijk, smal en lang. Daarmee konden velen langs de begaanbare straat wonen en werken, terwijl de moestuin en koetshuis achter de woning via een achtersteeg bereikbaar waren. Zo was de Vissersdijk de achtersteeg voor de zuidzijde van de Hoogstraat en de Spieringstraat voor de oostzijde van de Kerkstraat.
De onbebouwde ruimten waren meestal boerenerven , hophoven of boomgaarden. Deze grote percelen worden pas in de loop van de volgende eeuwen opgedeeld , waarbij de vorm van deze percelen afwijkt van dat oude patroon van verkaveling. Tenslotte worden ook die oude langgerekte percelen opgesplitst waardoor ook langs de tot woonstraat gepromoveerde achtersteeg bebouwing mogelijk wordt.
Als door de vestingaanleg de buitenstad is komen te vervallen en bovendien een groot garnizoen moet worden gehuisvest, worden op diverse plaatsen rijtjes kleine huizen neergezet. Dit is vooral langs de fortificafiën, maar ook in de kern van de vesting, te weten aan de zuidzijde van de Bagijnestraat, (zie Bagijnestraat) en langs het Spieringstraatje.
Langs de fortificafiën zijn de meeste hiervan in 1700 al in verval en deze worden bij de versterking van wallen en bolwerken afgebroken. De huizen in de kern blijven langer in gebruik.

 

Bij het historisch onderzoek blijkt het niet altijd mogelijk om met zekerheid vast te stellen hoe die grenzen van de percelen ooit zijn vastgelegd.
Dit geldt onder meer voor het gebied aan weerszijden van de Spieringstraat. In de tabellen uit zich dit in splitsing of samenvoeging van diverse en meerdere kolommen.
Ook lopen soms grote percelen achter een rijtje kleine huisjes langs.
Daarom zijn bij de presentatie van deze gegevens aparte plattegronden geschetst met daarop de nummers van verponding in relatie tot de kadastrale nummers.

1e serie betreft
spieringstraat westzijde
2e serie betreft
spieringstraat oostzijde
 
terug naar
Vestingstad