Dit blok ondergaat grote wijzigingen gedurende de 17e eeuw. Schillinx tekent de situatie zoals die in 1603 was gerealiseed of mogelijk nog in aanleg was. De koepoort was nog niet open want de aansluitende weg was niet klaar. Het perceel nr 126 zal later deels worden gebruikt voor de aanleg van het ravelijn en de ravelijnsgracht daarom heen. Op het kaartje is met een dikke grijze lijn het verloop van de oever, zoals getekend in 1830, geschetst. Ook de huidige Koepoortstraat met de aansluitende brug naar het ravelijn is hier met grijze lijnen aangegeven. De naam 'contrescherp' wordt gebruikt voor de oever liggend tegenover de vesting, dus die door een vijand bij een beleg zal worden bezet.

Een deel van deze aanpassingen is mogelijk pas tot stand gebracht na 1680 als de hele vesting grondig wordt gerenoveerd, waarbij onder meer de Loevesteinse Poort wordt verplaatst en de wallen worden verhoogd en verbreed.

De vestingbouw gaat in elk geval ten koste van de oppervlakten van de percelen, met name in block 25.

De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


25e Block, groot    7 mergen 3 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 276
Vande Vaertsche Stege aff totten oosten sloot van de Chartroyssen eenen mrn, (hierin is besaijt 2 mrn 1 hont).
in 1652, UA nr 107
Van de Vaertsche Stege aff tot den oosten sloot van Adam Westerwolts eenen mrn, (hierin is besaijt 3,5 mrn).
in 1653, UA nr 92
Vanden Vaertsche Stege aff tot den oosten sloot van Adam Westerwolts eenen mrn. (hierin is besaijt 3 mrn 1 hont).

in 1692, Salha 0331-1168
Vande Vaertsche Steege aff tot den sloot van Adam Westerwolts 1 mergen op de Oocken. (hier in is besaeijt: spelt, erwten, tarwe, haver en boekweit).

Het gebied dat door blok 25 wordt omschreven draagt van oudsher de naam 'het Ooken', (ook als Oeken) geschreven. De percelen grensden aan de zuidrand van de stad, zoals die door 'van Deventer' in 1558 werd getekend. Hiervan worden enkele percelen al aan het eind van de 14e eeuw genoemd bij overdracht aan de Carthuizers van Geertruidenberg.
Het Ooken loopt westwaarts door tot aan de Splisse, dat is dus inclusief Schillinx nr 122. (zie block 26 en het Ooken)

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
124          
  16 hondt in 1555 Thonis Lauwen    
 
14,5 hont
in 1600 Aert van Eck    
 
2 mrn 5,5 hont
vóór 1611 Aert van Eck    
  2 mrn 1 ht 50 rd in 1611 nu Dirck Cornelis vant Gadt    
 
14,5 hont
vóór 1619 Aert van Eck    
    in 1619 nu Dirck van tGadt    
           
125 2 mrn in 2 delen        
 
1 mrn
in 1555 Anna van Cronenborch verh a Wouter Cornelis zoen  
 
1 mrn
in 1555 Geelis Schellaert verh a Cleen Aen  
  wordt 2x 5,5 hnt        
 
5,5 hont
in 1600
Sevender de helft    
    in 1611 Mathijs Helmonchsz    
    in 1619 Mathijs Helmichsz    
           
 
5,5 hont
in 1600 Verdelft                      een vierde part    
 
gesplitst in 2
idem
Genits en den Coninck     een vierde part    
    in 1611 Thomas Genits, c.s. en Dirck van Zevender    
      de eene helft Jan van Walen    
    in 1619 Zevender de helft bruycker Thijs Helmichsz  
      vierde part Genits en een vierde part Conincx    
126 3 mrn        
    in 1555 erfgen Jacop Balmaecker (den Bosch) verh a wed Aert Cornelis zoen  
 
3 mrn
in 1600 De Bellemaeckers    
  1 mrn vóór 1611 De rentmr van de confiscatie, gecomen van de Bellemaeckers    
    in 1611 Willeboort    
  3 mrn in 1619 Willeboirt Phillips    
           
127
1,5 mrn
       
    in 1555 Santroessen Geertruidenberg verh a Huybert van Zevender  
    in 1600 De Chartroissen    
    in 1611 De Graeffel van de Cathuyssers    
    in 1619 De Chartroisen Bruycker ten Hagen  
           
128
10 hondt
       
    in 1555 Joncv Josyna wed Ariaen van Dorp verh a Thonis Cornelis zoen  
  8 hont in 1600 Abraham ten Hagen    
    in 1611 Abraham ten Hagen    
    in 1619 Abraham ten Hagen