De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

26e Block, groot    13 mergen, (in 1692)

in 1632, UA nr 276
Vanden oosten sloot van de Chartroyssen eenen mrn opde Oock totte Splis toe, (hierin is besaijt 11 mrn).
in 1652, UA nr 107
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolt eenen mrn tusschen den Hoogendijck ende de Voorsteech, (hierin is besaijt 8,5 mrn).
in 1653, UA nr 92
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolts eenen mrn aff tusschen den Hoogen Dijck ende de Voorsteech. (hierin is besaijt 6 mrn 3 hont).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Adam Westerwolts 1 mergen aff tusschen den Hoogen Dijck ende de voornoemde steege. (hier in is besaeijt: allerhande cooren).

Bijna heel block 26 is door Schillinx met één nummer gemerkt. Alleen een klein deel, nabij de vesting, is separaat. Het kadaster in 1830 geeft wel een indeling in kavels, echter de oppervlakten daarvan komen niet overeen met de opgaven van de mergentalen. Uit de samenhang met de verpondingen in 1600 en 1619 zowel als met de 10e Penning van 1555, zijn de waarschijnlijke locaties van de percelen door mij, naar beste weten, afgeleid. Geringe afwijkingen zijn niet uit te sluiten, met name van perceeltjes die als schadesnijding bij de aanleg van de nieuwe waterkering overbleven.

terug naar Oude Banne
In de aanduiding van 1632 komen twee namen voor die van oudsher als gebiedsaanduiding werden gebruikt. Dat zijn 'het Ooken' en 'de Splis'. Die laatste is niet een verwijzing naar de splitsing tussen de Hoogen Dijck en de Voorste Steege, maar ligt feitelijk ongeveer ter plaatse van perceel nr 108. Vanaf dit punt liep in het verleden een weg dwars door perceel 122 naar de stadspoort aan de Molenstraat. Deze weg is op de kaart van 'van Deventer' afgebeeld. Percelen rond dit punt worden aangeduid als liggende 'op de Spliss'. De Hoogen Dijck is van later datum, als de Merwede zich ten koste van de Uiterwaard heeft uitgebreid. Uit een vergelijking van de kaarten van vDeventer uit 1558 en Schillinx uit 1603 blijkt hoe enorm de situatie van de rivieroevers tussen 1560 en 1600 is gewijzigd. (zie Echt en Ooken)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
122 en 123 onderverdeeld   van oost naar west gaande    
           
Ooken-g 1 mrn in 1555 Santroessen Geertruidenberg is bezant  
    in 1600 De Chartroissen    
    vóór 1611 De Graeffelijkheid van de Cathuyssers    
    in 1611 Westerwolt    
    vóór 1619 De Chartroisen    
    in 1619 nu Dussen    
           
           
Ooken-h
4,5 hondt
in 1555 Ffranck Lambertss zoen by durbreke bezant en belopen *A
Ooken-i
4,5 hondt
in 1555 Loenis van Weyburch bezant (als boven)  
samengevoegd 1,5 mrn        
    in 1600 Jan Franss tot Gorcum    
    vóór 1611 De weduwe van Jan Fransz    
    in 1611 nu Arien Ariensz de Jongh    
    in 1619 Frans Jansz tot Gorcum Bruycker Arien Ariensz  
   
     
Ooken-j
4,5 hondt
in 1555 Jan Florys zoen bezant (als boven)  
    in 1600 Jen van Dessel    
    vóór 1611 Jen van Dessel    
    in 1611 nu Gielis Aertsz    
    vóór 1619 Jen van Dessel erfg    
    in 1619 nu Dirck van Dessel    
           
Ooken-k
4,5 hondt
in 1555 Hebbeken wed Claes Stees zn bezant  
    in 1600 Willem Jansz    
  4,5 hont vóór 1611 Willem Jansz de Bie    
    in 1611 nu Jacob van Appelteren    
  4,5 hont vóór 1619 Willem Jansz    
    in 1619 nu Applteeren    
         
Ooken-l 1.5 mrn in 1555 Santroessen Geertruidenberg
bezant
 
    in 1600 De Chartroissen    
    in 1611 De Graeffel van de Cathuyssers    
    vóór 1619 De Chartroisen    
    in 1619 nu Dussen en Willeboirt, elk de helft    
           
Ooken-m
0,5 mrn
in 1555 de Rentmeester bezant  
Ooken-n
4 mrn 4 hondt
in 1555 dat Sustercloester bezant en exempt  
samengevoegd 5 mrn 1 hont        
    in 1600 De Bagijnen    
  5 mrn in 1611 De rentmr Coolwijck van de Susteren tot Woudrichem    
  5 mrn 1 hont vóór 1619 De Bagijnen    
    in 1619 nu Willeboirt en Dussen elk de helft    
           
Ooken-o
7 hondt
in 1555 de Rentmeester deels bezant en verh a Jan Arienszn  
           
Ooken-p
1,5 mrn
in 1555 de Rentmeester bezant  
gesplitst 1 mrn 1,5 hont in 1600 De bailliu Nispen    
    in 1611 niet vermeld.    
    in 1619 Henrick van Nispen wed en erfg Bruycker Rut Meertensz  
  en        
  1,5 hont in 1600 Cornelis de Romer    
  1,5 hont in 1611 Hendrick van Nispen    
  1,5 hont vóór 1619 Cornelis de Roomer    
    in 1619 Nu Willeboort    
           
           
Ooken-q
2 a 3 hondt
in 1555 de Rentmeester grindelen  
  3 hont in 1600 De erffgen van Ghijsbert van Sevender    
  3 hont vóór 1611 De erfgen van Huybert van Zevender    
    in 1611 nu Dussen    
  3 hont in 1619 Jacob van der Dussen van Huybert van Zevender    
           
?   in 1555 niet vermeld.    
  1 hont in 1600 Tsacrament    
  1 hont in 1611 Hendrick van Nispen    
    vóór 1619      
  1,5 hont in 1619 Jacob van der Dussen vant Sacraments gilt    
           
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
*A betreft Ooken-h:

Dit perceel strekt zich noordwaarts uit tot practisch de voormalige stadsgracht (zie de tekening op Echt en Ooken). Opvallend is dat alleen bij dit perceel vermeld wordt: '
by durbreke bezant'. De andere percelen zijn alleen 'bezant'. Als bij dit perceel een dijkdoorbraak is opgetreden, dan moet daaraan voorafgaand de Merwedekering bij de Molenpoort al zijn bezweken.