De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief). (opm. in de teksten wordt met 'oosten' het noord-oosten bedoeld)


8e Block          groot             13 mergen 2 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 273
Beginnende van den oosten sloot van Jan de Wolffs ende de weduwe van Cornelis Jansz totte twee steenen heulen toe ende Aert Jordensz ende de weduwe van Cornelis de Wolffs 10 hont daer mede in begrepen. (hierin is besaijt 9 mrn 3 hont).
in 1652, UA nr 104
Van den oosten sloot van Maijcken Jan Teulingcx 10 hont ende Jan ten Hagens drie mrn streckende tot den banne van Rijswijck toe. (hierin is besaijt 6 mrn).
in 1653, UA nr 90
Van den oosten sloot van Maijcken Jan Teulingcx 10 hont ende Jan ten Hagens drie mrn streckende tot den banne van Rijswijck toe. (hierin is besaijt 8,5 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Neer Cassels 10 hondt ende Jan ten Hagens 3 mergen streckende tot den Banne van Rijswijk toe. (hier is in besaeijt: tarwe).

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)

Volgens de mergentalen is de 7 mergen van de Cathuyssers het zuidelijk begin van de Hengemenge. Deze strekt zich dus uit van deze grens met Rijswijk tot de rivier de Maas in het noorden. De Cathuyssers hadden in de 14e eeuw al rechten op deze 7 mergen. Ook dit geestelijk goed werd geconfisceerd maar omdat het Cathuysser klooster in Geertruidenberg stond is dit perceel door de Grafelijkheid van Holland overgenomen.

Betreft *A:
In de zuid-west hoek bij perceel 59 ligt een stenen heul, dat is een gemetselde onderdoorgang voor de afvoersloot zodat een verbinding tussen het Hoge Land (het Toepad) en de Vaartse Steeg bestond. Over deze heul wordt in het Keurboek voor de Mergentalen vanaf 1669, (Salha, 0230-737) onder meer het volgende geschreven:

"Op huijden den 19 october 1678 is bij Schout en Heemraden van den Ouden Banne, Nieuwe Banne en Honswijck gekeurt ende geresolveert de slooten in de voorschr bannen. Te maken de vlieten en alle de heulen mitsgaders den sloot cant en bodem schoon, alle de ruijght daer uijt comen te leggen eenen halven voet van den cant en de kanten wel te vellen en met een houw op te haelen. De bruggen hooffden in de Vaertse Steegh sullen wijtt moeten wesen als de steenen heul bijt jode kerckhoff en in de Middlvaertse Steegh 8 voet".

Dit Joodse kerkhof is het perceel 59. In het kadaster van 1832 wordt het als 'bouwland' (nr 240) geregistreerd. De heul wordt dan 'de Varkensheul' genoemd.

Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
25
7 mrn
       
    in 1555 Die Santroosen Geertruydenberghe verh a Jan Geryts zoen  
    in 1600 De Chartroissen    
    vóór 1611      
    in 1611 de Graeffelijkheid gecomen van de Cathuyssers    
    1611      
    vóór 1619      
    in 1619 De Chartroisen   Bruycker A van Eck  
      waarin Otto van Eck 3,5 mrn bruycker Dirck Corn  
26 3 mrn        
    in 1555 Jonck Han    
    in 1600 De wed van Cornelis Jansz de Wolff    
    vóór 1611 weduwe Cornelis Jansz de Wolff    
    1611 Jan ten Hagen    
    1611      
    in 1619      
           
27 10 hont        
    in 1555 Ffranck Lambertss zoen    
    in 1600 wed Aert Jorde ende Cornelis Jansz de Wolff    
    1611 Jan Dircxz de Wolff    
    1611      
    in 1619 wed Aert Jordens en Cornelis Jansz de Wolff Bruycker Arien Arien Jacobsz  
           
59
10 hont
      * A
 
in 1555 wordt niet vermeld    
 
in 1600 wordt niet vermeld    
    in 1611 wed van Cornelis Jansz de Wolff,nu Arien Stevensz    
    in 1619 wordt niet vermeld