De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn de onderstaande omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief). (opm. in de teksten wordt met 'oosten' het noord-oosten bedoeld)


4e Block, groot              18 mergen 3 hont, (in 1692)

in 1632, UA nr 272
Van Aert Persijns 5 hont ende Willemken van Barnevelts 5 hont Lijn Danckers 3 mrn tot den oosten sloot van Geerit van Eijcx 16 hont. (hierin is besaijt 12 mrn).
in 1652, UA nr 104
Van Phillips van Zevender cum suis 2,5 hont ende Jan van Baelen 2,5 hont ende de weduwe ende erfgenamen van Cornelis Dircxz 5 hont tot de oosten sloot van Geerit van Eijcx 16 hont. (hierin is besaijt 10 mrn).
in 1653, UA nr 89
Van Phillips van Zevender cum suis 2,5 hont ende Jan van Baelen 2,5 hont ende de weduwe ende erfgenamen van Cornelis Dircxz 5 hont tot de oosten sloot van Geert van Eijcx 16 hont. (hierin is besaijt 9 mrn).

in 1692, Salha 0331-1168
Beginnende van Philips van Sevender cum suis 2,5 hont ende Jan van Balens 2,5 hondt ende de weduwe ende erffgenamen van Cornelis Dirckx 5 hondt tot den oosten sloodt van Gerrit van Eijcx 16 hont (hier is in besaeijt: tarwe)

Deze strook grond tussen de Hooglandse steeg en het Uitwijcks Dijkje wordt 'Het Hooge Lant' genoemd.

Hier bevinden zich aan de noordzijde, tussen blok 4 en de rivier, vier door Schillinx aangegeven percelen met de nrs 1 t/m 4. Blijkbaar had Oudmunster hier geen bemoeienis mee, zodat ze buiten de blokken vallen. In de mergentalen worden ze echter wel vermeld.
Opvallend is de notitie van Schillinx bij percelen 1 en 2: 'Dit onder den ban van Rijswijck'.
Ook dat is vermeld bij de mergentalen, want er moet voor de bemaling worden betaald.
Ze staan in de mergentalen onder:   'Landen gelegen onder Rijswijck ende contribueren in t'molengelt onder den Ouden Ban'

Nrs 3 en 4 staan vanaf 1600 op naam van de Grafelijkheid van Holland. Dit zijn feitelijk 3 percelen met oppervlakken van 7, 10, resp. 5 hont.
Opvallend aan dit gebied is de overgang over de Hooglandse Steeg. In 1555 is het perceel met nr 3 van Thonis Jansz, die evenzo het perceel nr 51 aan de westzijde van de Steeg bezit. Het perceel nr 5, met zijn afwijkend patroon, is in 1555 eigendom van de Heilige Geest, evenals het perceel nr 48 aan de westzijde van de Steeg.
Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat deze kavels oorspronkelijk doorliepen en dat de Hooglandse Steeg pas na de originele verkaveling is aangelegd. Een soortgelijke anomalie doet zich voor aan het zuideinde van de Steeg waar de percelen 17, 19 en 21 ook doorlopen, waar de naam van de steeg verandert in Toepadt en waar de kavelsloot langs de steeg aan de westzijde is onderbroken.
(zie Bijzonderheden)

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
5 10 hont in 1555 heiligen geest verhuurd a Wouter Cornelis zoen  
gesplitst          
westelijk helft 1/2 x 5 hont in 1600 Dirck van Sevender    
           
een quart 1/4 x 5 hont in 1600 Verdelft             
    in 1611 Zevender en Thomas Genits    
    in 1619 lant van Dirck van Zevender, de helft Verdelft, halve aanslag voor Zevender  
        idem voor Mathijs Helmichsz  
een quart 1/4 x 5 hont in 1600 Jan van Balen    
    in 1611 Thomas, Jenits, de Coninck    
    in 1619 lant van Dirck van Zevender, de helft Verdelft,    
      een quart Genits en idem Conincx erfgen.    
           
6 5 hont        
    in 1555 Die cruisbroeders    
    in 1600 Willemken van Barrevelt    
    vóór 1611 Willemken van Barnevelt    
    in 1611 nu Cornelis Dirck Joppen       
    in 1619 Willemken van Barnevelts    
           
           
7 (noord deel) 4 mrn        
    in 1555 Die cruisbroeders    
7 (zuid deel) 1 mrn        
    in 1555 Die cruisbroeders    
samengevoegd          
7 5 mrn        
    in 1600 De Graeffelicheyt met Creeften    
    vóór 1611 Rentmr van de confiscatie, Thomas Genits (gecomen van Michiel en Angela Creeft)    
    1611 nu Coolwijck als rentmeester    
    1619 Coolwijck met Creeften bruijcker Dirck de Raymaecker  
           
8 (noord deel) 3 mrn 1 hont        
    in 1555 Jan die Raymaecker    
8 (zuid deel) 1 mrn        
    in 1555 den Rentmeester verh a Jan de Wolff  
samengevoegd          
8 4 mrn 1 hont        
    vóór 1600 Willem Jansz    
    in 1600 nu Jan de Wolff    
    in 1611 Jan Dircxz de Wolff    
    in 1619 Jan de Wolff    
           
           
9 8 hont        
    in 1555 Thonis Cornelis zoen en Jan die Raymaecker hier wijkt de oppervlakte af  
    in 1600 Lyn Danckers    
    vóór 1611 Lyn Danckaers    
    in 1611 Geerit van Dessel    
    in 1619 Geerit van Dessel van Lyn Danckers    
           
10 1 mrn 3 hont        
    in 1555 Anna van Clootwijck verh a Cleen  
    in 1600 Jan Schellart    
    vóór 1611 wed en erfgen van jonker Johan Schelaerts    
    in 1611 wed Johan Schelaerts    
    vóór 1619 wed en erfgenamen van Jr Schellaert    
    in 1619 nu Arien Ariensz Jacobsz    
           
11 11 hont        
    in 1555 Dat Zustercloester vd precaer    
    in 1600 De Bagynen tot Woudrichem    
    vóór 1611      
    in 1611 Rentmeester Coolwijck gecomen van de Susteren    
    in 1619 De Bagijnen tot Woudrichem bruijcker Appelteeren  
           
12 3 mrn        
    in 1555 Cornelis Koelen erfgen    
    in 1600      
    vóór 1611 Lyn Danckaers    
    in 1611 Teuntgen Dircx dochter erfgename    
    in 1619 De erfgenamen van Lijn Danckers bruycker Dirck van Dessel  
           
           
           
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
1 tot/met 4   in 1555 worden in 1555 onder de 10e penning niet vermeld    
idem
  in 1600 worden in 1600 onder verpondingen niet vermeld    
           
1 en 2 2 mrn vóór 1611 Rentmr van de confiscatie van (Michiel en Angela) Creeft.    
1 (de helft)
1 mrn
1611 de weduwe van Steven Ariensz    
2 (de helft)
1 mrn
1611   Dirck Cornelisz    
3 10 hont vóór 1611 Graeffelijkheid gecomen van Hoogeveen    
idem   1611 Jacob van der Dussen    
4 5 mrn 4 hont vóór 1611 Graeffelijkheid gecomen van tgemeen Lant van Emmichoven    
           
1 tot/met 4   in 1619 worden in 1619 onder verpondingen niet vermeld