De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

24e Block, groot    18 mergen 3 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 275
Vanden oosten sloot van Schellaerts4 mrn totte Vaertsche Stege toe, (hierin is besaijt 12 mrn 4 hont).
in 1652, UA nr 107
Vanden oosten sloot van Henrick Jans 4 mrn totte Vaersche Stege toe, (hierin is besaijt 13 mrn).
in 1653, UA nr 92
Vanden oosten sloot van Henrick Jansz de Langs 4 mrn totte Vaertsche Stege toe. (hierin is besaijt 10 mrn),

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden oosten sloot van Hendrick Jansz de Langh 4 mergen tot de Vaertsche Steege toe. (hier in is besaeijt: tarwe).

In dit block lopen de percelen van Middelvaert tot Voorste Steeg. Die laatste is over dit deel als weg aangeduid. Hier is geen zand over de percelen gespoeld. De percelen 117 en 119 zijn in 1830 nog identiek, maar nr 120 is dan in vier delen gesplitst.

terug naar Oude Banne
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)
Perceel 120 is in de 14e eeuw al eigendom van de familie Lems (ook Lens genoemd). In 1317 is Peter Lems schepen en eind 14e eeuw is Jan Lems burgemeester in Woudrichem. Het tegenwoordige centrum, dat onder de naam Lemmenskamp bestaat, ligt aan de zuid-oost zijde in deze kavel. De Lemscamp is in de 16e eeuw eigendom van de Kruisbroeders in Woudrichem maar wordt blijkbaar niet overgedragen aan de rentmeester van de confiscatie, zoals de andere goederen van de Kruisbroeders, maar aan Phillips Willeboortsz. De formele overdracht zal pas in 1610 plaats vinden.
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
116 17 hont        
    in 1555 Claesken wed Gerrijt Robben    
    in 1600 Jan Cael (en de Chartroissen) tussen ( ) is doorgestreept *A1
    vóór 1611 Jan Cael    
    in 1611 Peter Rossum    
    in 1619 Jan Kaels erfgen.    
           
117 10 hont        
    in 1555 Santroessen Geertruidenberg verh a Huybert van Zevender  
    in 1600 De Chartroissen (Jan Cael) tussen ( ) is doorgestreept *A2
    in 1611 De Graeffel van de Cathuyssers    
    vóór 1619 De Chartroisen    
    in 1619 nu Jan Kael    
           
118
2,5 mrn        
    in 1555 de Heilige Geest een deel besant, rest gebr Wouter Cornelis *B1
    in 1600 Mathijs Janss Schommel    
 
2,5 mrn*
vóór 1611 Mathijs Schommel   *C
    in 1611 Hendrick Jansz    
    in 1619 De wed en erfgen van Mathijs Schommelen De wed de helft, Cornelis de helft  
         
119
3 mrn 1 hont
     
    in 1555 Ffranck Lambertss zoen    
    in 1600 Abrahem ten Hagen en Willem Janss Geestimeert behalven des heyligen geest portie *B2
    in 1611 Abraham ten Hagen    
 
3 mrn
in 1619 Abraham ten Hagen    
           
120 8 mrn 2 hont        
    in 1555 dat cruysbroedercloester    
    in 1600 Phls Wilbortssn    
    in 1611 De weduwe van Phillips Willeboortsz Willeboort    
    in 1619 Willeboirt Phillipsz    
*A1 en *A2   betreft de percelen nr 116 en 117:
Uit de doorgestreepte passages blijkt dat deze percelen een eenheid waren. De wat slordige inkleuring geeft hier houvast voor de locaties. Die kleur is met potlood, niet met verf, aangebracht, mogelijk pas later dan de andere inkleuring.

*B1 en *B2   betreft de percelen nr 118 en 119:
De vorm van nr 119 is ongebruikelijk, maar bestaat in 1830 nog steeds. Blijkbaar is de grens tussen nr 118, 'de Heilige Geest' en het deel van 'ten Hagen' niet goed vastgelegd geweest.
Het wordt in 1619 met 1 hont gecorrigeerd.

*C bij 118:
In de mergentalen van 1611 staat nr 118 genoteerd voor 2,5 hont. Dit moet een vergissing zijn. Als dat 2,5 mrn is, dan kloppen de geschetste oppervlakken op de kaart, zowel als het totaal oppervlak van block 24.