De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).

21e Block, groot    19 mergen 5,5 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 275
Vanden Ouden Dijck aff tusschen beijde de Stegen, totte vrou Van der Aa westen sloot toe, (hierin is besaijt 17 mrn).
in 1652, UA nr 107
Vanden Ouden Dijck aff, tusschen beijden de Stegen tot den westen sloot van de 3,5 mrn van Henrick Jansz toe, (hierin is besaijt 18 mrn 2 hont).
in 1653, UA nr 92
Vanden Ouden Dijck aff, tusschen beijden de Stegen tot de westen sloot vanden 3,5 mrn van Henrick Jansz de Lange 3,5 mrn. (hierin is besaijt 14mrn 3 hont).

in 1692, Salha 0331-1168
Van den Ouden Dijck aff tusschen beijde de stegen tot den westen sloot, van de 3,5 mergen van Hendrick Jansz de Langh toe.(hier in is besaeijt: alderhande koren).

 

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
103 3 mrn        
    in 1555 de Santroesen, geertruidenberg verh a Danckaert Lambrechsch *G
 
11,5 hont
in 1600 De Chartroissen    
    vóór 1611      
    in 1611 De Graeffelijkheid van de Cathuyssers    
    in 1619 De Chartroisen Bruycker Arien Pietersz Vinck  
           
104 5,5 mrn        
 
in 1555 de Vicarius van Sinthe Anna altaer verh a Jan de Wolff *G
 
4 mrn 4 hont
in 1600 De Vicarije van St Anna    
    vóór 1611 Thomas Genits    
    in 1611 Folpaert Crom    
 
4 mrn
in 1619 De erfgen van Genits van de Vicarie van St Anne Nu Folpaert Crom, levert allen  
           
105
10 mrn        
    in 1555
Gysbert Valck drossaert te Leerdam
half bezant, rest verhuurd *G
 
9 mrn 5 hont
in 1600 Hans van Erffort   *A
    vóór 1611 De weduwe ende erfgenamen van Jan Aertsz de Roy    
    in 1611 Joost van Zijlen    
 
9 mrn
in 1619 Wed en erfgen van Jan Aertsz de Roy    
           
106
2 mrn        
    in 1555 Thys Haveler   *G
    in 1600 Jan Cael    
    vóór 1611 Jan Cael    
    in 1611 de Wit    
    in 1619 Jan Kaels erfgen Bruycker Steven Ariensz de helft en de Schout dandere helft  
           
           
107 1,5 mrn        
    in 1555 Gleme van Ryesweck hiervan moet de dijk gaan *G1
    in 1600 Hubert van Ravensway    
    vóór 1611 Abraham van Rijswijck    
    in 1611 de Wit    
    in 1619 Abraham van Rijswijck    
           
           
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)

*G        betreft de percelen nr 103, 104 en 105.
Deze percelen strekten zich in 1555 noordwaarts uit tot over het deel dat na 1580 buitendijks zou komen te liggen. Zie voor de perceelindeling de situatieschets daarvan bij de Echt en Ooken.

*G1        betreft perceel 107.
Hierbij stond in 1555 aangegeven dat de gedachte was om hier de nieuwe dijk te beginnen. Die noordgrens van 107 was de plaats waar de vroegere Splitsing van de wegen lag.

*A        betreft perceel 105.
Dit perceel was half met zand overspoeld. Hans van Erffort, eigenaar in 1600, laat zijn perceel in dat jaar egaliseren. Op 21 nov 1601 verkoopt hij het koren dat staat op zijn land op de Splis, strekkend van het land van 'Van Ravensway' (nr 107) westwaarts tot het lant dat hij 'verleden jaar heeft doen slichten'. (Salha 0331-580; opm: slichten betekent vlak maken). Het zand lag dus op het westelijk deel van het perceel.