De ondergrond is de kaart in kleur met percelen, sloten en wegen, (Schillinx 1603). Daaroverheen staan, gestreept in grijstint, de contouren van de kavels op de kadasterkaart uit omstreeks 1830.
Het betreffende block is omkaderd in rood en lichter weergegeven. Van dit blok zijn omschrijvingen ontleend aan het UA (Utrechts Archief) of Salha (Streekarchief).


15e Block, groot    23 mergen 3 hondt, (in 1692)

in 1632, UA nr 274
Vanden Ouden Dijck aff tot de Stuijvesantsche Stege toe ende de Middelvaertsche Stege. (hierin is besaijt 15 mrn 3 hont).
in 1652, UA nr 106
Vanden Ouden Dijck aff, tot de Stuijvesantsche Stege ende de de Middelvaertsche Stege toe, (hierin is besaijt 11 mrn).
in 1653, UA nr 91
Vanden Ouden Dijck aff tot den Stuijvesantsche Stege ende den Middelvaertsche Stege. (hierin is besaijt 13 mrn 4 hont).

in 1692, Salha 0331-1168
Vanden Ouden Dijck aff tot de Stuijvesantse Stege, ende de Middelvaartse toe.(hier in is besaeijt: tarwe, rogge, haver en boekweit).

Het blok wordt aan de oostzijde begrensd door een pad, de Stuivesantse Steeg. Dit pad verbindt de Middelvaartse Steeg, door Schillinx Middelsteeg genoemd, met het Stuivesant. Schillings tekent het niet als pad op zijn kaart, maar noemt het perceel nr 88. Het komt niet voor in de opgave van de mergentalen. Opvallend is de slootaansluiting in de noordoost hoek van het blok. Komend van de Ouden Dijk wordt de sloot langs de zuidzijde van de Middelvaartse steeg hier aanzienlijk ruimer.
Nr 81 is een heel smal strookje langs de Ouden Dijck. Ook dat heeft amper de breedte van een pad en komt evenmin voor in de opgave van de mergentalen. De strook daarnaast is voormalig geestelijk goed en behoorde bij de abdij van Berne.

terug naar Oude Banne
Schill. nr: oppervlak in het jaar: eigenaar of pachter: in gebruik bij of verhuurd aan: details:
81          
    in 1555 wordt niet vermeld    
    in 1600      
    vóór 1611      
    in 1611 wordt niet vermeld    
    in 1619 wordt niet vermeld    
           
82          
  1 mrn in 1555 proost van Honswyck verh a Claes van Balen  
  1 mrn in 1600 De Proost van Honswyck    
  1 mrn vóór 1611      
    in 1611 Den rentmr Coolwijck van de Abdie van Beeren    
  1 mrn in 1619 De Proost van Honswijck Bruycker Joost? Peters Vinck  
           
83          
  14 hondt in 1555 Heer Jan Florys zoen verh a Pieter van Weyborch  
  14 hont in 1600 Catharine Altaer    
 
14 hont
in 1611 Jacob van Appelteren    
  14 hont in 1619 Jacob van Appelteeren    
           
84
         
  6,5 mrn in 1555 Thonis Jans zoen    
  6,5 mrn in 1600 Aert van Eck    
  6,5 mrn vóór 1611 Arent van Eck    
    in 1611 de erfgenamen van Brunt    
  6,5 mrn in 1619 Aert van Eck    
           
85
         
  13,5 hondt in 1555 Glimmer van Ryeswyck    
  14 hont in 1600 De Heyligen Geest    
    vóór 1611      
    in 1611      
  14 hont in 1611 Den Heilige Geest van Woudrichem    
    in 1619 Den heyligengeest    
           
           
86
         
14 hondt in 1555 Jan Folperts zoen (van Goerchem)    
  14 hont in 1600 Aert van Eck    
    vóór 1611 Arent van Eck    
  14 hont in 1611 Otto van Eck    
  14 hont vóór 1619 Arent van Eck Bruycker Stockom  
  in 1619 nu Otto van Eck    
           
87 en 88
         
nr 87
3 mrn
in 1555 weeskint van Joost van Weyborch verh a Heynrick Cornelis zoen  
samengevoegd          
met nr 88
7,5 mrn
in 1600 De ontvanger Mirop   *A
en weer afgesplitst
3 mrn
vóór 1611 Cornelis van Mierop erfgen    
 
in 1611 Geerit van Eijck    
 
3 mrn
in 1619 Jonffrouwe Bacx Bruycker Willem Bastiaensz  
           
88
2 mrn
in 1555 Jan Adriaens zoen    
  zie nr 87 in 1600 De ontvanger Mirop    
    in 1611 wordt niet gemeld en valt buiten het blok    
  4 mrn 3 hont in 1619 Pompeus de Roomer    
in de tabel de namen uit de 10e penning (1555), de verpondingen (1600 en 1619) en de mergentalen (1611)

*A        betreft de percelen nr 87 en 88:

Cornelis van Mierop, ook geschreven als Myerop, heer van Hoochwoude, is in 1611 overleden. Zijn kinderen, Hugo, Joachim en Maria regelen op 17 mei de verkoop van enkele erfgoederen (Salha 0331-585). Daaronder vallen twee percelen in de Oude Banne, omschreven als volgt: "7 mrn op de kaart van Schillinx aangeduid met nr 69 en 4,5 mrn in de Durencoop, kaart nr 79." (zie de blocken 11 en 13). Als belending van dat laatste perceel aan de noordzijde wordt 'de 3 mrn van de voornoemde Myerop' genoemd. Dat moet dus perceel 87 zijn en dat bleef dus in de familie. Pompeus de Romer, die in Dordrecht woont, had de procuratie en bleek bij de verkoping de nieuwe eigenaar. Opmerkelijk is dat deze Pompeus in 1619 een oppervlak van 4,5 mrn bezit, dat precies het verschil maakt met de opgave van 7,5 mrn in 1600. Waarschijnlijk is dit toen dubbel genoteerd. De oppervlakken kloppen als nr 87 drie mrn groot is en nr 88 anderhalve mrn. Samen 4,5 mrn.